heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Pražmo

2. Důvod a způsob založení

Obec Pražmo vznikla jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1. 1. 1991. Základní principy a podmínky, na jejichž základě obec provozuje svoji činnost, jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Starostka: Mgr. Michaela Honešová
Tel: 777 829 473
e-mail: starostka@prazmo.cz
Zastupitelstvo: Mgr. Kristýna Felcmanová
Petr Jerglík
Antonín Chalupa
Olga Muroňová
Ing. Jan Pýcha, MBA
Ing. Jindřich Vymětalík (místostarosta)
Pověřenec pro ochranu
osobních údajů:
JUDr. Michaela Neumahr
e-mail: michaela.neumahr@slezskabrana.cz

3.1 Seznam zřízených organizací

:

Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, Pražmo 10, ms.prazmo.cz
SDH Pražmo, www.sdhprazmo.cz
Hotel TRAVNÝ, s.r.o.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Pražmo 153, 739 04 Pražmo4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Pražmo 153, 739 04 Pražmo4.3 Úřední hodiny

:
Po: 8.00 – 11.30 12.00 – 16.30
St: 8.00 – 11.30 12.00 – 16.30

4.4 Telefonní čísla:Starostka: Mgr. Michaela Honešová, 558 692 665, 777 829 473, e-mail: starostka@prazmo.cz
Účetní: Eliška Rusková, 558 692 240, e-mail: eliska.ruskova@prazmo.cz
Referentka: Artemis Carbolová, 558 692 240, e-mail: artemis.carbolova@prazmo.cz


4.5 Číslo faxu:

Obec Pražmo fax nepoužívá.4.6 Adresa internetové stránky:

www.prazmo.cz4.7 Adresa e-podatelny:

podatelna@prazmo.cz4.8 Identifikátor datové schránky:

4r5a5rw5. Případné platby lze poukázat:

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1682040329/0800

Účelem platby jsou správní poplatky, místní poplatky, náklady řízení a další služby občanům a firmám. Všechny poplatky lze hradit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce.

6. IČ

: 00576999

7. DIČ

: Obec Pražmo není plátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Strategický plán obce
Územní plán

8.2 Rozpočet

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, Střednědobé výhledy rozpočtů

Rozpočet 2017

rozpočet, rozpočtové provizorium, rozpočtová opatření: č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6-8, č.9, závěrečný účet

Rozpočet 2018

rozpočet, rozpočtová opatření: č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11,
závěrečný účet (zveřejněno dne 31.5.2019)

Rozpočet 2019

rozpočtové provizorium, rozpočet, rozpočtová opatření: č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11

Rozpočet 2020

rozpočet, rozpočtová opatření: č.1,

9. Žádosti o informace

Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti obce Pražmo se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně poštou, podáním na podatelně, elektronickou poštou nebo ústně, osobně, telefonicky.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti, žádosti, podněty a petice se u obecního úřadu podávají písemně poštou, ústně nebo na podatelně obecního úřadu. Obecní úřad vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty ve lhůtě do 60-ti dnů ode dne následujícího po dni podání. Ve lhůtě 30-ti dnů jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním vyřizovány petice.

11. Opravné prostředky

Součástí rozhodnutí Obecního úřadu Pražmo ve správním řízení je vždy také poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat. Proti rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení je možno podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Zvláštní formulář pro podání odvolání neexistuje. Odvolání musí splňovat obecné náležitosti podání ve správním řízení (z odvolání musí být zřejmé, kdo je činí, které správní věci se týká a co se navrhuje, písemné podání musí být vlastnoručně podepsané, odvolání zaslané elektronickou formou musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Pokud podání nemá předepsané náležitosti, správní orgán vyzve účastníka řízení, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení.

Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí Obecního úřadu Pražmo, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Proti rozhodnutí zastupitelstva obce není přípustný opravný prostředek, lze však podat podnět ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který vykonává dozor nad výkonem přenesené působnosti obce.

12. Formuláře a tiskopisy

Formuláře pro konkrétní žádosti jsou k dispozici na Obecním úřadě Pražmo nebo v sekci Formuláře a tiskopisy.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • ... a mnohé další

Do Sbírky zákonů České republiky a Sbírky mezinárodních smluv je možno nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadě Pražmo. Texty jednotlivých právních předpisů jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv.

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky

Další dokumenty

Obecné závazné vyhlášky a nařízení obce jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Pražmo v úředních hodinách.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

Vyhledávání informací: každá započatá půlhodina 40 Kč
Náklady na kopírování: černobílá strana A4 2 Kč
  barevná strana A4 3 Kč

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Obci Pražmo, nebylo doručeno usnesení o výši úhrad vydané podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16. Licenční smlouvy

Obec Pražmo, nemá uzavřenou žádnou licenční smlouvu, nedisponuje žádným licenčním vzorem a neposkytla žádnou výhradní licenci.

17. Výroční zprávy podle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o činnosti obce Pražmo v oblasti poskytování informací:

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

18. Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
2016
info.pdf


---      2006    Ing. David Foldyna     ---