heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

Čím topíte, to dýcháte

Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům

I když se spálení odpadu může jevit jako bezstarostná a rychlá forma jeho likvidace, v žádném případě tomu tak není. Pálením odpadních materiálů vytváříme množství velmi jedovatých látek, které následně ohrožují naše zdraví a zdraví ostatních obyvatel.

V žádném domácím topeništi se nevytváří teploty dostatečně vysoké, aby se toxické látky bezpečně zlikvidovaly. Vždyť naříklad prudce jedovaté dioxiny, vznikající spalováním chlorovaných materiálů, jako je např. PVC, potřebují k likvidaci teploty nad 1200 °C (ale i pak dochází k tzv. syntéze de-novo).

Toxické látky nikde „nezmizí v ovzduší“ (obzvlášť za špatných rozptylových podmínek, kdy škodliviny doslova sedí nad zemí jako „deka“) ale ohrožují Vás, Vaši rodinu a sousedy.

Spalování odpadu v topeništích je tedy nejen zdraví škodlivé, ale také nezákonné.

Na těchto strákách naleznete užitečné informace: čím škodí pálení odpadů a nevhodných paliv, jaké zdravotní následky může mít vystavení se toxickým spalinám, co říkají zákony či jak se bránit, když vás soused obtěžuje kouřem.

Co říkají zákony o pálení odpadů?

Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu. Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem. Obec může podmínky spalování zpřísnit vlastní vyhláškou. Může například zakázat spalování listí a trávy.

Čerpáno ze stránek http://www.ovzdusi.arnika.org/topime-ohleduplne.

---      2006    Ing. David Foldyna     ---