heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

Provozní řád multifunkčního hříště

Multifunkční hřiště Pražmo určeno pro hru floorballu, volejbalu, nohejbalu, basketbalu, badmintonu, minikopanou, aj. míčové hry

Provozní podmínky:

 1. Do prostoru hřiště je povolen vstup pouze v čisté obuvi, s hladkou podrážkou. Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry, apod.).
 2. Do prostoru hřiště je povolen vstup pouze na základě předchozí rezervace hřiště u správce, či po dohodě s ním.
 3. V prostoru hřiště je zakázána jízda na kole, či jiných dopravních prostředcích, kolečkových bruslích, skateboardu apod.
 4. Do prostoru hřiště je povoleno nošení nápojů pouze v plastových, či kovových uzavíratelných nádobách.
 5. Do prostoru hřiště je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholických nápojů, či jiných omamných látek.
 6. V prostoru hřiště je zakázáno požívat alkoholické nápoje, či jiné omamné látky.
 7. V prostoru hřiště je zakázáno kouření.
 8. V prostoru hřiště je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny.
 9. Do prostoru hřiště je vstup povolen pouze s vědomím správce hřiště.
 10. V prostoru hřiště je zakázána manipulace s ohněm.
 11. V prostoru hřiště je uživatel povinen dodržovat pořádek, odpadky odhazovat pouze do odpadkových košů. Zejména je zakázáno odhazovat na umělý povrch žvýkačky.
 12. V prostoru hřiště je zakázána manipulace s ostrými předměty.
 13. Do prostoru hřiště je přísně zakázáno vodění psů, či jiných zvířat.
 14. V prostoru hřiště je povoleno přemisťovat mobilní zařízení pouze po dohodě se správcem hřiště. Ten určí místo přesunu.

Povinnosti uživatele hřiště:

 1. Uživatel je povinen si před vstupem na hřiště vyzvednout u správce klíče. V případě, že dojde k plynulému předání hřiště, převezme si následný uživatel klíče od uživatele hřiště před ním. Předchozí uživatel je povinen následnému uživateli klíče fyzicky předat.
 2. Uživatel si při převzetí sportoviště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případně zjištěné škody neprodleně oznámí správci. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání sportoviště.
 3. Uživatel je povinen zaplatit poplatek za správu hřiště dle platného ceníku.
 4. Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést sportoviště do původního stavu a provést úklid jím používaných zařízení a prostor. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy, ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
 5. Uživatel sportoviště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá o bezpečnost svoji i svých spoluhráčů a o ochranu majetku. Dále je povinen respektovat upozornění a pokyny správce sportoviště. Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den před stanoveným termínem.

Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání sportovního areálu nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového sportoviště nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu, bez nároku na vrácení finanční částky. Při opakovaném porušování podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují a za ně zodpovídají.

---      2006    Ing. David Foldyna     ---