1. Název

Obec Pražmo

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Obec Pražmo (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1. 1. 1991 a dle § 2 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

3. Organizační struktura

starostka: Mgr. Michaela Honešová
tel: 777 829 473
e-mail: starostka@prazmo.cz
zastupitelstvo: Ing. Jindřich Vymětalík (místostarosta)
Mgr. Kristýna Felcmanová
Antonín Chalupa
Petr Jerglík
Olga Muroňová
Ing. Jan Pýcha, MBA
účetní: tel: 558 692 240, marketa.murasova@prazmo.cz
referentka: tel: 558 692 240, artemis.carbolova@prazmo.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Michaela Neumahr

e-mail: michaela.neumahr@slezskabrana.cz

3.1. Organizace zřízené Obcí Pražmo
Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, Pražmo 10, ms.prazmo.cz
Mateřské centrum Skřítek, marketa.hrubisova@seznam.cz
Knihovna Pražmo, Pražmo 153,  lenka.sporclova@prazmo.cz
JSDH Pražmo
Hotel Travný, s.r.o., Pražmo 88, hoteltravny@gmail.com

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Pražmo 153, 739 04 Pražmo

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Pražmo 153, 739 04 Pražmo

4.3 Úřední hodiny

Po: 7.30 – 11.30 12.30 – 16.30
St: 7.30 – 11.30 12.30 – 16.30

4.4 Telefonní čísla:

Starostka: 558 692 665, 777 829 473

Účetní:    558 692 240

Referent: 558 692 240

4.5 Číslo faxu:

Obec Pražmo fax nepoužívá

4.6. Adresa internetové stránky: www.prazmo.cz

4.7. Adresa e-podatelny: podatelna@prazmo.cz

4.8. Identifikátor datové schránky: 4r5a5rw

5. Bankovní spojení

1682040329/0800   Česká spořitelna, a.s.

Účelem platby jsou správní poplatky, místní poplatky, náklady řízení a další služby občanům a firmám.

Všechny poplatky lze hradit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce.

6. IČ: 00576999

7. DIČ: obec Pražmo není plátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

8.3 Střednědobé výhledy rozpočtu

rozpočtový výhled 2015 – 2018

 rozpočtový výhled 2017 – 2020

rozpočtový výhled 2020 – 2023

rozpočtový výhled 2022-2024

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023 – 2025

9. Žádosti o informace

Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti obce Pražmo se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně poštou, podáním na podatelně, elektronickou poštou nebo ústně, osobně, telefonicky.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti, žádosti, podněty a petice se u obecního úřadu podávají písemně poštou, ústně nebo na podatelně obecního úřadu. Obecní úřad vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty ve lhůtě do 60-ti dnů ode dne následujícího po dni podání. Ve lhůtě 30-ti dnů jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním vyřizovány petice.

11. Opravné prostředky

Součástí rozhodnutí Obecního úřadu Pražmo ve správním řízení je vždy také poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat. Proti rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení je možno podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Zvláštní formulář pro podání odvolání neexistuje. Odvolání musí splňovat obecné náležitosti podání ve správním řízení (z odvolání musí být zřejmé, kdo je činí, které správní věci se týká a co se navrhuje, písemné podání musí být vlastnoručně podepsané, odvolání zaslané elektronickou formou musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Pokud podání nemá předepsané náležitosti, správní orgán vyzve účastníka řízení, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení.

Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí Obecního úřadu Pražmo, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Proti rozhodnutí zastupitelstva obce není přípustný opravný prostředek, lze však podat podnět ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který vykonává dozor nad výkonem přenesené působnosti obce.

12. Formuláře a tiskopisy

Formuláře pro konkrétní žádosti jsou k dispozici na Obecním úřadě Pražmo nebo v sekci Dokumenty ke stažení.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

14 Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 b., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 283/2021 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • … a mnohé další

Do Sbírky zákonů České republiky a Sbírky mezinárodních smluv je možno nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadě Pražmo. Texty jednotlivých právních předpisů jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv.

14.2 Vydané právní předpisy

V obci Pražmo platí tyto obecně závazné vyhlášky:

Veřejné vyhlášky:

Obecné závazné vyhlášky a nařízení obce jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Pražmo v úředních hodinách.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

Vyhledávání informací: každá započatá půlhodina 40 Kč
Náklady na kopírování: černobílá strana A4 2 Kč
barevná strana A4 3 Kč

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Obci Pražmo, nebylo doručeno usnesení o výši úhrad vydané podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16. Licenční smlouvy

Obec Pražmo, nemá uzavřenou žádnou licenční smlouvu, nedisponuje žádným licenčním vzorem a neposkytla žádnou výhradní licenci.

17. Výroční zprávy podle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o činnosti obce Pražmo v oblasti poskytování informací:

2013201420152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

18. Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

2013 SKMBT_C22014062316450.pdf
SKMBT_C22014062316440.pdf
SKMBT_C22014062316451.pdf
2014 SKMBT_C22014062316481.pdf
SKMBT_C22014062316480.pdf
2015 SKMBT_C22015031914150.pdf
2016 info.pdf
2017 zadost1.pdf
zadost2.pdf
zadost3.pdf
zadost4.pdf
zadost5.pdf
zadost6.pdf
zadost7.pdf
2018 zadost1-2018.pdf
2019 zadost1-2019.pdf
zadost2-2019.pdf
2020 zadost1-2020.pdf 

žádost 2-2020

2021 žádost 1-2021